นับเลขภาษารัสเซีย

0 ноль (การกอื่นๆ ноля́, нолю́, но́ль, нолём, ноле́ พหูพจน์ ноли́, ноле́й, ноля́м, ноли́, ноля́ми, ноля́х)

1 оди́н, одна́, одно́

2 два, две

3 три

4 четы́ре

5 пять

6 шесть

7 семь

8 во́семь

9 де́вять

10 де́сять

11 оди́ннадцать

12 двена́дцать

13 трина́дцать

14 четы́рнадцать

15 пятна́дцать

16 шестна́дцать

17 семна́дцать

18 восемна́дцать

19 девятна́дцать

20 два́дцать

21 два́дцать оди́н

22 два́дцать два

24 два́дцать четы́ре

30 три́дцать

40 со́рок (รวมถึงกรรมการกด้วย ส่วนการกอื่นๆ ใช้ сорока́)

50 пятьдеся́т (การกอื่นๆ ดูเหมือนผันจาก 5×10 пяти́десяти, пяти́десяти, пятьдеся́т, пятью́десятью, пяти́десяти)

60 шестьдеся́т

70 се́мьдесят

80 во́семьдесят

90 девяно́сто

100 сто

200 две́сти

300 три́ста

400 четы́реста

500 пятьсо́т

600 шестьсо́т

700 семьсо́т

800 восемьсо́т

900 девятьсо́т

1,000 ты́сяча, одна́ ты́сяча

2,000 две ты́сячи

3,000 три ты́сячи

4,000 четы́ре ты́сячи

4,500 = 4×1000 + 500 четы́ре ты́сячи пятьсо́т, четы́ре пятьсо́т

5,000 пять ты́сяч

6,000 шесть ты́сяч

7,000 семь ты́сяч

8,000 во́семь ты́сяч

9,000 де́вять ты́сяч

10,000 де́сять ты́сяч

60,140 =60×1000 + 100 + 40 шестьдеся́т ты́сяч сто со́рок

1,000,000 миллио́н

1,000,000,000 миллиа́рд

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s