ธาตุในภาษารัสเซีย

เรียนเคมี มีการท่องชื่อธาตุในลำดับตารางธาตุ แล้วถ้าเป็นศัพท์ภาษารัสเซียแล้ว 20 ตัวแรก ดังนี้
1. H Водоро́д (ถ้า Изотопы ก็มี Дейте́рий และ Три́тий อย่าสับสนกับ третий ซึ่งแปลว่า 3-й ส่วน Вода́ แปลว่าน้ำ)
2. He Ге́лий
3. Li Ли́тий
4. Be Бери́ллий
5. B Бор
6. C Углеро́д (у́голь แปลว่าถ่าน)
7. N Азо́т
8. O Кислоро́д (кислота́ แปลว่ากรด ки́слый แปลว่าเปรี้ยว)
9. F Фтор
10. Ne Нео́н
11. Na На́трий
12. Mg Ма́гний
13. Al Алюми́ний
14. Si Кре́мний
15. P Фо́сфор
16. S Се́ра
17. Cl Хлор
18. Ar Арго́н
19. K Ка́лий
20. Ca Ка́льций

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s